Statuten

De statuten van de Werkgroep voor Veterinaire Tandheelkunde:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1. page2image2008

De vereniging draagt de naam Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde, afgekort WVT. Zij is gevestigd te Nijmegen.

DOEL EN WERKGEBIED

Artikel 2.

1. De vereniging heeft ten doel met enthousiasme te streven naar verbetering van kennis en kwaliteit betreffende de tandheelkunde in de veterinaire praktijk.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door bijeenkomsten te beleggen van ervaren praktiserende dierenartsen en buitengewone leden, die zich actief bezighouden met de tandheelkunde en die bijdragen aan kennisvermeerdering van de leden.

3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.

DUUR

Artikel 3.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

LEDEN

Artikel 4.

1. De vereniging kent leden met stemrecht en leden zonder stemrecht. Waar in deze statuten gesproken wordt van leden, worden beide soorten leden bedoeld, tenzij het tegendeel blijkt.

2. Gewone leden zijn praktiserende dierenartsen met 5 of meer jaren praktijkervaring die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 1.

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.

Het Ere-voorzitterschap is een buitengewone vorm van het erelidmaatschap.
Het Ere-voorzitterschaps wordt slechts bij uitzondering verleend en alleen op basis van zeer speciale verdiensten op veterinair tandheelkundig gebied. De Ere-voorzitter kan het Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen.

4. Buitengewone leden zonder stemrecht zijn zij die voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals bedoeld onder artikel 5 lid 1, maar die niet praktiserend, niet ervaren of geen dierenarts zijn.

5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

6. Het lidmaatschap is persoonlijk, het is derhalve niet overdraagbaar en kan evenmin door erfopvolging worden verkregen.

7.Om het aktieve karakter van de werkgroep zoveel mogelijk te behouden,wordt een maximum van rond de 35 leden toegelaten.

AANMELDING EN TOELATING

Artikel 5.

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per e-mail bij het bestuur. voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk of per email bij het bestuur. Het bestuur legt de kandidatuur van het aspirantlid voor aan de Toelatingscommissie. De door de Toelatingscommissie te volgen procedure wordt in het Huishoudelijk Reglement vastgesteld. Toelating van nieuwe leden zal na een positief advies van de Toelatingscommissie geschieden op de Ledenvergadering.
 2. Bij niet-toelating wordt dit mondeling aan de betrokkene medegedeeld.

Artikel 6.

1. Het bestuur is bevoegd om een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, indien het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn/ haar lidmaatschapsverplichtingen dan wel door zijn/ haar handelen of niet-handelen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.

2. Indien na verloop van de termijn van drie maanden het lidmaatschap niet namens de vereniging is opgezegd of het lid is ontzet, eindigt de schorsing van rechtswege.

3. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschapsrecht verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 7.

1. Het lidmaatschap eindigt:

a) door overlijden van het lid;
b) door schriftelijke opzegging door het lid;

c) door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de vorige twee leden doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is bevoegd door opzegging van het lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, ten opzichte van hem/ haar uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 7. Voordat het bestuur een besluit neemt betreffende:

a. de opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, of

b. de ontzetting uit het lidmaatschap, dient het bestuur de betrokkene in de gelegenheid te stellen om door het bestuur dienaangaande te worden gehoord.

8. Tegen een besluit als bedoeld in het vorige lid staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van dat besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Het lid wordt daartoe onverwijld schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 8.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de bijdrage voor het lopende verenigingsjaar verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 9.

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. De ledenvergadering kan categorieën vaststellen voor wie verschillende contributies gelden.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

GELDMIDDELEN

Artikel 10.
1. De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:

a. de bijdragen van de leden
b. entreegelden,
c. subsidies, schenkingen, legaten en erfstellingen, en d. alle andere wettige baten, waaronder sponsoring

2. Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BENOEMING BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van tenminste drie en ten hoogste negen personen. De bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd. Benoeming in tussentijdse vacatures geschiedt door het bestuur. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

2. Indien om welke reden ook het aantal bestuursleden minder dan drie is, blijft het bestuur bevoegd om geldige besluiten te nemen, onverminderd de verplichting om op zo kort mogelijke termijn in de ontstane vacature(s) te voorzien.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 12:

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een termijn korter dan een jaar is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk jaar treedt één der bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. De aftredende is terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt de plaats van zijn voorganger in. Een bestuurslid kan ten hoogste zes jaren deel uitmaken van het bestuur.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door ontslagname door het bestuurslid met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden;

b. door het verlies van handelingsbekwaamheid;
c. door het verlies van het lidmaatschap van de vereniging.

FUNCTIES EN BESLUITVORMING BESTUUR

Artikel 13.

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd. De secretaris, de penningmeester en eventuele overige functionarissen worden door het bestuur uit zijn midden benoemd. Het bestuur kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.

2. Van elke bestuursvergadering worden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

3. Het bestuur kan slechts besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Vertegenwoordiging is niet toegestaan. Ieder bestuurslid heeft één stem.

4. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Onder gewone meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen geschieden mondeling. Bij stemming over personen kan echter, wanneer één der bestuursleden hierom verzoekt, schriftelijke stemming plaatsvinden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

3. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het gehele bestuur, alsmede door de voorzitter en secretaris tezamen en bij ontstentenis van een van hen door diens plaatsvervanger.

4. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld en waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen. De commissies zijn aan het bestuur verantwoording verschuldigd.

JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 15.

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. Het eerste verenigingsjaar eindigt ultimo december tweeduizend en een.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering haar jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. De bestuurders ondertekenen de betreffende stukken; indien een handtekening ontbreekt wordt daarvan de reden vermeld. Na verloop van de termijn (uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar) kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. De algemene vergadering is bevoegd om in plaats van de in de vorige leden van dit artikel bedoelde commissie een extern deskundige aan te wijzen, aan wie dezelfde bevoegdheden en verplichtingen toekomen als aan deze commissie.

8. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3, tenminste vijf jaren lang te bewaren door deze over te dragen aan de opvolgende bestuursleden.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16.

1.Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een bijzondere algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. Deze termijn kan door de algemene vergadering worden verlengd. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15 met het verslag van de daartoe op de vorige jaarvergadering benoemde commissie of deskundige;

b. de vaststelling, respectievelijk bijstelling van het beleidsplan voor de komende tijd;

c. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het lopende verenigingsjaar, respectievelijk de aanwijzing van een extern deskundige;

d. voorziening in eventuele vacatures;

e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

2. Indien in het verenigingsjaar slechts één algemene vergadering wordt gehouden, wordt daarin tevens de begroting voor het komende verenigingsjaar vastgesteld alsmede de jaarlijkse bijdrage van de leden.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/vierde gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan twee maanden. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die oproeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt per e- mail aan de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 4. Oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 22.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 18.
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.

2. Alleen gewone leden hebben stemrecht alsmede die ereleden, die tevens gewoon lid zijn van de vereniging. Stemmen bij schriftelijke volmacht is toegestaan; een gewoon lid kan slechts als gevolmachtigde van één ander lid optreden.

 1. Ereleden, die geen gewoon lid zijn van de vereniging hebben toegang tot de vergadering, en zij hebben een adviserende stem.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
 3. Er zijn buitengewone leden met en zonder stemrecht. Het stemrecht wordttoegekend door de algemene vergadering. Page 9 of 12

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Het bestuur is bevoegd om het voorzitterschap op te dragen aan een ander lid van de vereniging voor dat gedeelte van de vergadering, waarin een beroep wordt behandeld als bedoeld in artikel 7 lid 8.

3. Van elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. Vaststelling geschiedt op de eerstvolgende algemene vergadering.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 21.

1. Alle besluiten in de algemene vergaderingen worden, voorzover in deze statuten niet anders bepaald, genomen met gewone meerderheid van stemmen. Onder gewone meerderheid van stemmen wordt verstaan: meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen.

2. Over zaken en over personen wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering met meerderheid van stemmen anders besluit.

3. Staken de stemmen over zaken en over personen, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen met uitzondering van het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.

4. Bij besluiten betreffende verkiezing van personen bij meervoudige kandidaatstelling is de gewone meerderheid van stemmen vereist. Indien deze meerderheid niet is verkregen, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben (eventueel voorafgegaan door een tussenstemming tussen hen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden), in welk geval (bij herstemming) de gewone meerderheid van stemmen voldoende is. Indien bij de herstemming of bij de tussenstemming de stemmen staken, beslist het lot.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

6. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad. Dit is ook het geval indien de oproeping niet op de voorgeschreven wijze is geschied of enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van een vergadering of een daarmede verband houdende formaliteit niet in acht is genomen.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 22.

1. In de statuten van de vereniging kan alleen verandering worden gebracht door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derden van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen twee maanden, doch niet binnen twee weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde gewone leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een definitieve versie aan de leden is doorgegeven. Elk bestuurslid is bevoegd tot het doen opmaken van die akte.

ONTBINDING

Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan een door de leden die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, aan te wijzen rechtspersoon met een gelijk of aanverwant doel, dan wel aan een instelling van algemeen nut.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24.
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet ook voorzover deze geen dwingend recht bevat of met de statuten.

3. Het huishoudelijk reglement kan bij gewone meerderheid van stemmen door de algemene vergadering worden gewijzigd.

SLOTARTIKEL

Artikel 25.

In alle gevallen waarin deze statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Het Huishoudelijk Reglement van de Werkgroep voor Veterinaire Tandheelkunde

Doel van de WVT (Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde)

Dierenartsen met een speciale aandacht voor de tandheelkunde samenbrengen ten einde de kennis en de kwaliteit van de tandheelkunde in de diergeneeskundige praktijk te stimuleren en op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Het organiseren van een jaarlijks symposium door de WVT- leden voor de dierenartsen in Nederland behoort daartoe tot een van de speerpunten. Voor de WVT zijn statuten opgesteld.

Lidmaatschap van de WVT Algemeen

Lid van de WVT kunnen worden praktiserende dierenartsen met minimaal vijf jaar relevante praktijkervaring in de gezelschapsdierenpraktijk (dit ter beoordeling van de Toelatingscommissie). Het maximale aantal leden is vastgesteld op 35. De WVT is geen opleidingsinstituut: toekomstige leden dienen voldoende tandheelkundige kennis en kunde in huis te hebben bij de aanvraag tot het lidmaatschap. De WVT bijeenkomsten zijn niet vrijblijvend: er wordt van de leden een actieve inbreng verwacht en een aanwezigheid van drie van de vijf bijeenkomsten per jaar is vereist. De leden houden bij toerbeurt één keer per twee/drie jaar een presentatie.

Eén maal per jaar wordt er door de leden een WVT–dag georganiseerd voor dierenartsen. Ieder WVT-lid is verplicht een voordracht te verzorgen op één van deze dagen. Het bijwonen van deze WVT-dag is een vereiste, mede om de beoefening van de tandheelkunde onder de aanwezige deelnemers uit te dragen. Deelname aan de WVT-dag is verplicht tenzij zwaarwegende redenen dit verhinderen. Opgaaf van redenen is ter beoordeling van het bestuur. Eventuele schorsing is ter beoordeling van de WVT-vergadering.

De verslaggeving van de WVT – bijeenkomsten wordt per toerbeurt door de leden binnen 14 dagen na de bijeenkomst gedaan en door de secretaris verzorgd en verzonden.

Van de leden wordt een entreebedrag gevraagd en daarna een jaarlijkse bijdrage. De hoogte van de bedragen wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering.

Aspirant leden

Dierenartsen die lid willen worden van de WVT moeten voldoen aan de hierboven algemeen gestelde verplichtingen. Bovendien zijn er een aantal voorwaarden met betrekking tot de tandheelkunde bij dieren waaraan moet worden voldaan om lidmaatschap van de WVT aan te vragen:

 • –  een aantal gevolgde trainingstrajecten op veterinair tandheelkundig gebied, te beoordelen door de Toelatingscommissie;
 • –  het bijgewoond hebben van WVT – dagen;
 • –  een aan de huidige maatstaven voldoende ingerichte praktijk ten eindetandheelkundige handelingen bij dieren volgens deze maatstaven te kunnen uitvoeren: hieronder vallen de aanwezigheid van een tandheelkundige boorunit, dentale röntgen diagnostiek mogelijkheden, optimaal tandheelkundig instrumentarium;
 • –  het toelaten van een visitatie die verslag aan de toelatingscommissie zal geven hoe de tandheelkundige praktijk gevoerd wordt. De toelatingscommissie zal het verslag van de visitatie beoordelen;
 • –  het indienen van drie schriftelijke casusbesprekingen, representatief voor de tandheelkundige praktijk;
 • –  het op voorhand voldoen van de kosten die deze procedure met zich meebrengt, waaronder de kosten van een visitatie. De entreekosten zijn:€ 100,– daarnaast betaalt het aspirant lid voor de visitatie €150,– en €0,29 per km reiskosten voor ieder van de twee personen die komen voor de visitatie. De hoogte van deze kosten worden indien     gewenst jaarlijks door de ALV vergadering bepaald cq aangepast.
 • –  In principe staat het lidmaatschap ook open voor andere dan Nederlandse dierenartsen. Voor hen gelden evenwel dezelfde eisen en verplichtingen.Een toelatingscommissie zal een vragenformulier opstellen, een voorbeeldcasus aanbieden en het Huishoudelijke Reglement verstrekken. Na ontvangst van de gewenste gegevens zal de toelatingscommissie twee of meer WVT – leden aanwijzen om een visitatie bij het aspirant-lid uit te voeren. Vervolgens zal de toelatingscommissie beoordelen of het aspirant- lid kan worden voorgedragen als lid van de WVT.Vóór 1 juni van ieder jaar kunnen aspirant-leden zich aanmelden. Vóór 1 november van ieder jaar stelt de toelatingscommissie de geaccepteerde aspirant-leden voor aan het bestuur van de WVT. Op de novemberbijeenkomst worden de door de Toelatingscommissie geaccepteerde aspirant-leden aan de zittende leden voorgesteld. Leden kunnen dan binnen twee weken bezwaar maken bij het bestuur (de niet-aanwezige leden op de novemberbijeenkomst worden door het bestuur direct na deze bijeenkomst telefonisch benaderd). De aspirant-leden zullen door het bestuur van de WVT op de hoogte gesteld worden van de beslissing van de vergadering. Door het ondertekenen van de aanvraag van het lidmaatschap verklaren de aspirant-leden zich bij voorbaat bij deze beslissing neer te leggen. Op de Algemene Ledenvergadering, die jaarlijks bij voorkeur in januari wordt gehouden, worden de geaccepteerde nieuwe leden verwelkomd met een ledenlijst, de statuten en het huishoudelijke reglement die zij zullen ondertekenen. Het nieuwe lid zal zich op deze bijeenkomst presenteren met een korte cv. met aansluitend een casus bespreking.

De toelatingscommissie

Deze commissie bestaat uit vier leden waaronder bij voorkeur één bestuurslid. Een lid heeft twee jaar zitting in deze commissie. Jaarlijks worden twee leden vervangen, te beginnen in 2011. Een lid is éénmalig herkiesbaar.

De commissie beslist over de voordracht tot toetreding van het aspirant-lid. Zij kan aanwijzingen geven aan de aanvrager welke voorwaarden aangepast moeten worden. Een beslissing wordt schriftelijk aan het bestuur meegedeeld waardoor de verantwoordelijkheid voor het accepteren of afwijzen van de aanvraag bij de WVT – leden komt te liggen. De vergadering beslist over acceptatie of afwijzing uiterlijk op de laatste bijeenkomst vóór de Algemene Ledenvergadering, zodat op de ALV de nieuwe leden kunnen worden geïnstalleerd.

Tijdens de ALV zal de commissie verslag doen van haar activiteiten.

Werkwijze

De WVT wil haar doel bereiken door bijeenkomsten te beleggen op elke derde donderdag van de oneven maand met uitzondering van de maand juli. De vergaderingen worden thans gehouden in Vergadercentrum Hoog Brabant te Utrecht. De leden beslissen in onderling overleg welke activiteiten voorts dienstbaar zijn voor het bereiken van de gestelde doelen. Daarvoor kan ook gebruik gemaakt worden van sponsoring. Bij het bestuur kan een verzoek worden ingediend een gast(spreker) de vergadering te laten bijwonen.

WVT – bord

Na twee jaar lidmaatschap van de WVT wordt een WVT-lid in de gelegenheid gesteld een WVT – bord in bruikleen te krijgen. Daartoe wordt een borgsom bepaald, waarvan de hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt bepaald. Het bordje blijft eigendom van de WVT en dient te worden teruggegeven na beëindigen van het lidmaatschap. Restitutie van de borgsom vindt alleen plaats indien het bord in ongeschonden staat wordt teruggegeven. Het beheer van de bordjes gebeurt door een door de Algemene Ledenvergadering aangewezen Borden-Beheerder. De penningmeester is belast met de financiële afhandeling.

Bestuur

De WVT heeft een bestuur van drie personen, een voorzitter, penningmeester en secretaris. De zittingstermijn is 3 jaar. Jaarlijks treedt één van de bestuursleden af. Een bestuurslid mag zich eenmaal herkiesbaar stellen voor nog een periode. De aanwezige leden kiezen de voorzitter. De overige leden worden eveneens gekozen, maar binnen het bestuur worden de portefeuilles verdeeld. De voorzitter kan leden aanwijzen voor bijzondere taken, zoals het samenstellen van de notulen onder verantwoordelijkheid van de secretaris. Het bestuur stelt eveneens de leden van de ledentoelatingscommissie voor en benoemt de leden van de WVT – dag commissie.

De vergaderingen

De algemene vergaderingen zijn toegankelijk voor alle leden. Uiterlijk een half jaar na het verstrijken van het verenigingsjaar wordt een jaarvergadering gehouden conform artikel 16 van de statuten. Bij voorkeur op de derde donderdag in januari. In deze bijeenkomst worden uit de leden twee personen aangewezen die na afloop van het komende jaar op de algemene vergadering verslag zullen doen van de controle van het bestuursverslag en het financiële overzicht over het dan voorgaande verenigingsjaar. Op de jaarvergadering wordt het beleidsplan vastgesteld voor het lopende verenigingsjaar.

De agenda voor de vergaderingen wordt tenminste 14 dagen tevoren aan de leden toegestuurd. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden binnen 14 dagen aan de leden toegestuurd per e-mail. Op de eerstvolgende vergadering worden deze besproken en goedgekeurd.

De bijdragen zijn zoveel mogelijk afkomstig van de leden en bestaan uit presentaties over eigen werk, casuïstieken, studies of andere relevante bijdragen. Op iedere bijeenkomst wordt de presentatie door een WVT- lid voor de volgende bijeenkomst vastgesteld. Deze afspraak is bindend. Als een WVT- lid deze afspraak niet kan nakomen dient hij of zij zelf voor een vervangende presentatie te zorgen en de voorzitter daarvan op tijd op de hoogte te stellen. De secretaris houdt de lijsten van de presentatoren en notulisten bij en ziet er op toe dat een ieder aan zijn verplichting zal voldoen.

Beheer van de middelen

De algemene vergadering beslist over het aangaan van juridische en financiële verplichtingen.

Besluiten

De secretaris houdt een voortschrijdende actielijst bij. Deze actielijst wordt tijdens iedere bijeenkomst na de goedkeuring van de notulen besproken en aangepast.

Wijziging huishoudelijk reglement

Het Huishoudelijke Reglement wordt volgens artikel 24 van de Statuten vastgesteld door de algemene vergadering en kan bij een gewone meerderheid van stemmen door de ALV worden gewijzigd.